Stichting ANGOB

 

RAPPORT VAN BUREAU BERENSCHOT OVER “WIJNTJE BIJ DE KAPPER”

Het wetsvoorstel “Regulering Mengformules” van kamerlid Vriengs (VVD), dat beoogt de strikte scheiding tussen alcoholvrij en alcoholhoudend op te heffen, blijft de gemoederen bezig houden. Het ministerie van VWS constateerde dat het voorstel nogal ingrijpend was, wilde meer inzicht in de maatschappelijke effecten en zocht extern advies. Bureau Berenschot kreeg de opdracht om een onderzoek in te stellen naar de te verwachten effecten van het voorstel voor de volksgezondheid, de economie, de openbare orde en de verkeersveiligheid. Dit laatste omdat het voorstel de verkoop van alcohol in tankstations, die nu nog verboden is, mogelijk zou maken.

De onderzoekers van Berenschot constateerden dat het aannemelijk is dat het wetsvoorstel economisch positief uitwerkt voor de betrokken ondernemers en mogelijk ook de gemeenten, maar negatief voor volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde. Nogal voor de hand liggend allemaal, maar wel onderbouwd. Op 7 juni jl. bood staatssecretaris Blokhuis het rapport aan de Tweede Kamer aan.

Er is al jaren een tendens dat vrijkomende winkelpanden in de binnenstad veranderen in horecapanden. De afgelopen tien jaar is het aantal horecalocaties in ons land met 13% toegenomen. Als er door het aannemen van het wetsvoorstel gemengde bedrijven met mede een horecafunctie bijkomen, kan dit gaan ten koste van de groei van de reguliere horeca. Overigens kan men zich afvragen of het aantal horecalocaties, zo langzamerhand het verzadigingspunt niet heeft bereikt.

Meer verstrekkingspunten van alcohol leiden niet alleen tot een toename van de consumptie, maar ook tot een “normalisering” van het alcoholgebruik. Zeker als die verstrekking plaatsvindt bij kappers, in boek- en tijdschriftenwinkels, enz. Drinken wordt nog “gewoner” dan het nu al is. Dat kan op zichzelf de consumptie nog verder doen toenemen. Het rapport noemt als speciale risicogroepen door toename van het aantal verstrekkingspunten : kinderen, jongeren, studenten, ouderen en mensen met (gevoeligheid voor) verslaving. Merkwaardigerwijs ontbreekt in de opsomming de groep van de werklozen, van oudsher erkend als zeer kwetsbaar voor alcohol !

Interessant feitje : de meerderheid van de gemeenten die deelnamen aan de proef van de VNG, constateerde geen enkel effect op de leegstand in de binnenstad. Dat VNG-argument is dus van gering gewicht.

Bij het volgende argument : “inspelen op de veranderende vraag van de consument” zetten wij grote vraagtekens. Tweederde van het publiek is gebleken geen behoefte te hebben aan verandering van de bestaande situatie. Het is dus meer inspelen op de ideetjes van de betrokken ondernemers.

Tenslotte nog dit : alcoholvrij en alcoholhoudend zijn twee principieel verschillende categorieën consumptieartikelen. De door Vriengs cs voorgestane branchevervaging ontkent dat principiële verschil. Aannemen van het voorstel “Regulering Mengformules” zet de klok meer dan honderd jaar terug en opent de poort naar algehele afschaffing van de Drank- en Horecawet.

Dingeman Korf