Stichting ANGOB

 

ALCOHOL BLIJFT TOCH SPEERPUNT BELEID VWS

Herfst 2017 spraken wij onze verontrusting uit over het feit dat de regeringsverklaring nog slecht twee problemen als speerpunten benoemde voor het preventiebeleid. Het voordien als derde speerpunt genoemde alcoholbeleid, was zonder argumentatie geschrapt. Blijkbaar waren meer partijen daarover verontrust, want in een brief aan de Tweede Kamer van afgelopen februari schrijft staatssecretaris Blokhuis van VWS nadrukkelijk dat het preventieakkoord alcohol, tabak en overgewicht tot de speerpunten rekent.

De staatssecretaris sprak de voorafgegane maanden met diverse betrokkenen over het ontwerp preventieakkoord : met maatschappelijke organisaties, met ondernemers en met deskundigen. Over de inzet op drie thema’s was men het eens. Deze thema’s leiden tot een groot gezondheidsverlies en tot een hoge ziektelast. In de gesprekken is ook gewezen op de samenhang van gezondheidsproblemen met achterliggende problematiek op sociaal terrein, zoals armoede, schulden en gebrek aan sociale zelfredzaamheid.

Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik, en de daaruit voortkomende gezondheidsproblemen komen meer voor bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen. Om het preventiebeleid te laten slagen is daardoor vaak ook inzet op die achterliggende problematiek nodig.

Blokhuis in zijn brief : “. . . . als je goed op je gezondheid let, is het advies van de Gezondheidsraad heel helder. Drink niet of niet meer dan één glas per dag. En die glazen mag je niet opsparen en allemaal tegelijk in het weekend drinken als je het gezond wilt houden. Dat moeten we ons allemaal veel beter realiseren”.

De inzet van Blokhuis biedt goede perspectieven voor het gezondheidsbeleid. Blijft nog het punt dat alcoholproblemen zich niet beperken tot het terrein van de gezondheidszorg. Het preventiebeleid zou daarom wel wat meer aandacht mogen geven aan de rol van alcohol bij geweldpleging en vandalisme, bij lawaaioverlast en wildplassen, bij verkeersonveiligheid en arbeidsprestatie, enzovoorts.

Dingeman Korf