Stichting ANGOB

 

Internationaal

Foodwatch wil einde vrijstelling drank van etiketteringsregels (maart 2015)
Foodwatch is met een plan ter verbetering van de betrouwbaarheid van etiketten van consumptieartikelen gekomen. Het plan omvat 15 punten. Eén daarvan is opheffing van de vrijstelling die alcoholhoudende dranken tot nu toe genieten van de Europese etiketteringsregels.
 » lees verder »

Vermeld aantal calorieën op drank (november 2014)
Momenteel is alcoholhoudende drank in de Europese wetgeving vrijgesteld van de verplichting de voedingswaarde te vermelden op de verpakking. Dit ondanks het door de Europese Unie erkende recht van burgers op informatie over wat zij consumeren.
 » lees verder »

Wil Europa alcoholproblemen wel aanpakken? (mei 2014)
De Europese Commissie is met een teleurstellend concept voor het alcoholbeleid voor de periode 2016-2022 gekomen. De EPHA wil een forsere aanpak, in overeenstemming met de aanbevelingen van de WHO. Eén van de deelnemende organisaties vroeg zich openlijk af of de EC er opuit was de industrie te beschermen in plaats van de consument.
 » lees verder »

Alcoholindustrie ondermijnt wereldwijd gezondheidsbeleid (maart 2013)
Onderzoekers van de universiteit van Melbourne hebben geconstateerd dat sponsoring van onderzoek door de industrie, vaak leidt tot vertekening van de uitkomst ten gunste van de sponsor. Zelfregulering door de (alcohol)industrie bleek ineffectief. Lobbyen door de industrie leidt vaak tot achterstelling van gezondheidsbelangen.
 » lees verder »

Zelfregulering alcohol lost niets op (mei 2012)
Europese drankproducenten willen maatregelen van overheden tegen de alcoholproblemen voorkomen. Daartoe hebben zij een onderlinge overeenkomst gesloten om de problemen tegen te gaan. Een verzameling van oude en bewezen onwerkzame maatregelen. Bescherming van de consument is meer gebaat bij wettelijk afdwingbare regels van de overheid.
 » lees verder »

Meer doden door alcohol dan door geweld of AIDS (maart 2011)
Wereldwijd veroorzaakt alcohol jaarlijks 2,5 miljoen doden. Alcohol is daarmee een grotere "killer" dan geweld, tuberculose of AIDS. Aldus de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) in een 11 februari uitgekomen rapport.
 » lees verder »

WHO: alcoholproblemen wereldwijd aanpakken (juli 2010)
De Wereld Gezondheids Organisatie heeft onlangs een vernieuwde strategie aanvaard voor een wereldwijde aanpak van alcoholproblemen. Zij roept de lidstaten op die in te voeren om de toenemende alcoholschade een halt toe te roepen.
 » lees verder »

Drinkgewoonten in Europa (januari 2009)
Het drinkgedrag in Europa verandert. Bier verovert marktaandeel in traditionele wijnlanden, en wijn verovert marktaandeel in bierlanden. De Nederlanders vormen een negatieve uitschieter wat betreft vaak en veel drinken. In vrijwel alle landen onderschatten jongeren de risico's van alcoholgebruik.
 » lees verder »

Europees hof van justitie sanctioneert lek in regelgeving (juli 2007)
De recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat toezending van drank vanuit het buitenland gelijk staat aan het persoonlijk meebrengen van ddrank uit het buitenland, is strijdig met een eerdere uitspraak van het Hof over deze zaak. Hij beperkt bovendien de vrijheid van de lidstaten om een eigen gezondheidsbeleid te voeren.
 » lees verder »

Alcohol in Europa (juli 2006)
Alcohol behoort in Europa tot de top drie risicofactoren voor de gezondheid. De Europese Commissie liet een bureau de problematiek inventariseren en aanbevelingen voor het beleid aandragen.
 » lees verder »

WHO roept op tot effectief matigingsbeleid inzake alcohol (juli 2005)
De WHO is verontrust over de schade die alcohol toebrengt aan de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid en aan de economie. Zij roept de lidstaten op om effectieve maatregelen te treffen.
 » lees verder »

Alcoholaccijnzen in Europa (mei 2004)
Met de eenwording van de Europese markt, zouden de verschillende accijnstarieven dichter naar elkaar toe gebracht worden. Voorlopig is daar nog weinig van te merken. Vijf landen heffen op wijn zelfs helemaal geen accijns.
 » lees verder »

Export van alcoholellende (juli 2003)
De Europese biermarkt is verzadigd. Brouwerijen richten hun aandacht op landen buiten Europa. Dat gaat ten koste van de ontwikkelingsmogelijkheden van die landen.
 » lees verder »