Stichting ANGOB

 

Alcoholbeleid

Samenleving wordt teveel door alcohol gestuurd (januari 2017)
Dertig jaar alcoholmatigingsbeleid heeft nauwelijks enige matiging gebracht. De alcohollobby heeft direct bij het begin regering en parlement er toe gebracht om de meest effectieve maatregelen uit de alcoholnota af te wijzen. De alcoholbranche heeft zich steeds steviger gevestigd in de samenleving. Instellingen als CBL en VNG behartigen de belangen van de alcoholbranche. De wetenschap levert echter steeds meer argumenten om alcohol aan banden te leggen.
 » lees verder »

Bierfiets mag worden geweerd (september 2016)
De gemeenteraad van Amsterdam heeft de burgemeester gemachtigd om “bierfietsvrije” zones in te stellen. De bierfiets veroorzaakt veel overlast, voor het verkeer en voor de inwoners. Bovendien trekken zij het verkeerde soort (want overlast gevende) toeristen aan.
 » lees verder »

Rechter hield VNG hand boven het hoofd (september 2016)
De VNG heeft vorig jaar een proef opgezet met branchevervaging (“blurring”) en daarin ook de horeca betrokken. De wet staat dit laatste echter niet toe. De overheid liet de wetsovertreding oogluikend toe. Daarop deed de Slijters Unie de VNG een proces aan. De rechter hield de VNG echter de hand boven het hoofd, en verwees de SU naar de afzonderlijke deelnemende gemeenten.
 » lees verder »

Elektronische leeftijdscontrole mag niet geboycot (mei 2016)
Het meest efficiënte systeem voor leeftijdscontrole, is het elektronische systeem van Ageviewers. De supermarkten, gesteund door het CBL, hebben geweigerd dat systeem in te voeren. Ageviewers is naar de rechter gestapt om de systematische boycot te laten verbieden. Afgelopen maart deed de rechtbank te Den Haag de uitspraak dat de gedaagden het kartelverbod hadden overtreden en dat de boycot onrechtmatig was. De supermarkten zijn in hoger beroep gegaan.
 » lees verder »

Rechterlijke uitspraak: geen drank bij aankoop boek (mei 2016)
Het experiment van de VNG met vermenging van winkel- en horeca-activiteiten is in strijd met de wet. Eind maart bevestigde Rechtbank Overijssel dat nog eens met de veroordeling van de gemeente Zwolle. Toch zet de VNG zijn experiment door. Welke duistere machten steken hier achter?
 » lees verder »

VNG zet experiment branchvervaging toch door (maart 2016)
Het voorstel van de VNG tot branchevervaging teneinde de binnensteden aantrekkelijker te maken, heeft veel protesten opgeroepen. Met name het onderdeel opheffing van de scheiding tussen horeca en detailhandel is in strijd met de Drank- en Horecawet. Desondanks wil de VNG het experiment doorzetten.
 » lees verder »

VNG spreekt met twee tongen (januari 2016)
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vorig jaar oktober alle gemeenten uitgenodigd deel te nemen aan een experiment met mengvormen van winkel en horeca. Een uitnodiging dus tot overtreding van de Drank- en Horecawet, die dergelijke vermenging uitdrukkelijk verbiedt. Op zijn website schrijft de VNG echter dat de regels met betrekking tot openbare orde en gezondheid in acht zullen worden genomen.
 » lees verder »

Effect van zelfregulering: waarschuwing onleesbaar klein gemaakt (november 2015)
Opeenvolgende ministers van volksgezondheid hebben de invoering van een waarschuwing tegen alcoholgebruik tijdens de zwangerschap, overgelaten aan zelfregulering door het betreffende bedrijfsleven. Dit heeft geleid tot lange vertraging (het advies van de Gezondheidsraad dateert van 2005) en naar inmiddels blijkt een vrijwel onleesbaar klein waarschuwingslogo. Een sterk contrast met de aanpak van tabak.
 » lees verder »

Gat in drank- en horecawet: pakketbezorging sterke drank mag zonder vergunning (september 2015)
De rechtbank van Oost-Brabant heeft onlangs geoordeeld dat iemand die een pakket met sterke drank bezorgt, niet het slijtersbedrijf uitoefent. Handhaving van de bepalingen van de DHW, zoals de leeftijdsgrens voor alcohol, is daardoor niet afdwingbaar meer.
 » lees verder »

Staatssecretaris wil geen verbod op happy hours (september 2015)
De staatssecretaris van Volksgezondheid vindt een wettelijk verbod op happy hours niet nodig. Gemeenten die een verbod willen moeten het maar plaatselijk regelen. Wij vragen ons af: heeft de volksgezondheid in de ene gemeente meer bescherming nodig dan in de andere? En bevorderen verschillen tussen gemeenten niet het drinktoerisme ? Worden gezondheid en verkeersveiligheid hier weer eens opgeofferd aan de winsten van de verkopers?
 » lees verder »

Staatssecretaris kiest voor een veel langzamere weg (juli 2015)
De naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol is bedroevend slecht. De staatssecretaris wil de verstrekkers voorlopig niet aanpakken. Eerst moet onderzoek gedaan worden naar de trucs die minderjarigen bedenken om de wet te ontduiken. Dat betekent uitstel van maatregelen tegen die ontduiking. Door te praten over trucs van jongeren, wekt hij bovendien de indruk de schuld vooral bij de jongeren te willen leggen en de leveranciers te willen ontzien.
 » lees verder »

Toegezegde maatschappijbrede aanpak van alcohol is er nog steeds niet (juli 2015)
Een ministeriële nota uit 1986 stelde ons een maatschappijbrede aanpak van de alcoholproblematiek in het vooruitzicht. Anno 2015 moeten wij constateren dat die maatschappijbrede aanpak er nog steeds niet is. Door toedoen van de alcoholbranche zijn er slechts incidentele maatregelen genomen, waarbij de producenten en detaillisten systematisch ontzien zijn.
 » lees verder »

Discussie over boycot naleving leeftijdsgrens gaat door (maart 2015)
De boycot door Albert Heijn (gesteund door het CBL) van het meest effectieve systeem voor leeftijdscontrole, maakt de handhaving van de leeftijdsgrens zo lek als een mandje. In de Tweede Kamer zijn al diverse malen vragen hierover gesteld door enkele oppositiepartijen.
 » lees verder »

Overheid aan het lijntje gehouden door alcoholbranche (maart 2015)
De beleidsnota Alcohol en Samenleving uit 1988 stelde reeds een aanpak van de drankreclame voor. Die werd toen door de Tweede Kamer overgelaten aan zelfregulering door de alcoholbranche. Met als gevolg dat die reclame alleen maar in kwaliteit verbeterd is, dus effectiever geworden is. Het tegendeel van wat beoogd werd door het parlement!
 » lees verder »

Commercie nog te veel invloed op alcoholbeleid (januari 2014)
De verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol naar 18 jaar, pakt slechts een klein deel van de alcoholproblemen aan. Boven de 18 jaar verandert er niets. De aanpak van de alcoholreclame wordt aan de bedrijfstak zelf overgelaten. Tegen invoering van een minimumprijs verzet de branche zich met succes, evenals tegen een forse accijnsverhoging of een verbod op stuntprijzen. Kortom, de commercie heeft meer invloed op het beleid dan de volksgezondheid. 
 » lees verder »

Meerderheid voorstander zwaarder straffen geweld onder invloed (november 2013)
De minister van Justitie wil geweld gepleegd onder de invloed van alcohol of drugs extra zwaar bestraffen. Onder de bevolking lijkt hiervoor een grote meerderheid te bestaan. 
 » lees verder »

Bescherming consument vereist informatieve etikettering (juli 2013)
Het principe van verplichte informatieve etikettering ligt al ruim 20 jaar vast. Maar pas in 2011 werd voor consumptieartikelen een lijst van verplicht te vermelden ingrediënten vastgesteld. De alcoholindustrie kreeg vrijstelling van die verplichting. Volgens een recente publicatie ten onrechte.  
 » lees verder »

Albert Heijn houdt invoering Ageviewer tegen (mei 2013)
Ongeveer 70 franchisenemers van Albert Heijn staan klaar om het controlesysteem Ageviewer op hun kassa's te installeren. Dat zou leiden tot aanzienlijk betere naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol. Het hoofdkantoor houdt de boot echter af en noemt het systeem klantonvriendelijk.
 » lees verder »

Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 gewijzigd (maart 2013)
De grootste verandering in de per 1 januari gewijzigde Drank- en Horecawet is het feit dat de gemeenten er diverse taken bij gekregen hebben. Een opsomming.
 » lees verder »

Alochol beneden de zestien definitief strafbaar (januari 2013)
Sinds 1 januari 2013 is niet alleen de verkoper, maar ook de koper strafbaar bij overtreding van de leeftijdsgrens voor alcohol.
 » lees verder »

Openbare donkenschap vooral delict van jongeren? (juli 2012)
Veroordelingen voor openbare dronkenschap komen voor 96–98 procent voor rekening van jongeren. Is hier sprake van selectief verbaliseren?
 » lees verder »

Gevolgen comazuipen zelf betalen? (mei 2012)
Comazuipers (of hun ouders) zouden zelf moeten opdraaien voor de kosten die zij de maatschappij bezorgen. Dat is van verschillende zijden betoogd, maar minister Schippers voelt daar niets voor. Zij blijft bij haar eigen plannen tegen het comazuipen.
 » lees verder »

Waarschuwingslogo alcohol en zwangerschap vrijwillig? (maart 2012)
Mogelijk komt er een waarschuwingslogo tegen alcoholgebruik tijdens de zwangerschap op de verpakking. Maar uitslutiend op basis van vrijwilligheid. Minister Schippers voelt er niets voor om het verplicht te stellen.
 » lees verder »

Voorkom wat voorkomen kan worden (januari 2012)
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) pleit voor een krachtdadiger preventiebeleid. Het voorkómen van welvaartsziekten levert een forse kostenreductie in de zorgsector. Daardoor blijft de zorg beter betaalbaar
 » lees verder »

Donkere wolken boven matigingsbeleid voor alcohol en tabak (januari 2012)
De bezuinigingen door de huidige regering, treffen de verslavingspreventie onevenredig hard. De burgers moeten het zelf maar uitzoeken, op weg geholpen door producenten, importeurs en verkopers van dranken.
 » lees verder »

Tweede Kamer aanvaardt herziening DHW (september 2011)
Op 30 juni 2011 aanvaardde de Tweede Kamer de herziening van de Drank- en Horecawet. Hoewel de herziening een aantal verbeteringen brengt, zijn er ons inziens nog te veel kansen onbenut gebleven. De commercie legde weer eens meer gewicht in de schaal dan de volksgezondheid.
 » lees verder »

Debat in Tweede Kamer over bijstellen Drank- en Horecawet (juli 2011)
Vorige maand debatteerde de Tweede Kamer met minister Schippers over voorstellen tot wijziging van de Drank- en Horecawet. Voorstellen mede bedoeld om alcoholgebruik beneden de leeftijd van 16 jaar tegen te gaan. De aanpak is ons inziens echter te onvolledig om veel succes te hebben.
 » lees verder »

Alcoholbranche ondermijnt het matigingsbeleid (mei 2011)
De afgelopen zestig jaar heeft een cultuuromslag plaatsgevonden met betrekking tot alcohol. Alcohol is een alledaags consumptieartikel geworden. Daar zijn grote financiële belangen mee gemoeid. Maatregelen om alcoholproblemen terug te dringen, stuiten daardoor op krachtig verzet van de alcoholbranche. Dat verzet is tot nu toe zeer effectief gebleken.
 » lees verder »

Aanscherping alcoholbeleid minimaal (maart 2011)
Het kabinet wil het alcoholgebruik onder jongeren harder gaan aanpakken. De aanpak blijft echter die van de fluwelen handschoen. Nieuwe, echt harde maatregelen, die ook de commercie zouden treffen ontbreken.
 » lees verder »

Accijnsverhoging kan en moet (januari 2011)
Binnen de EG is drank de afgelopen tien jaar relatief goedkoper geworden. Tegelijkertijd zijn de problemen met alcohol toegenomen. Prijsverhoging remt de consumptie af. Minder consumptie betekent minder problemen.
 » lees verder »

Cameratoezicht werkt niet tegen uitgaansgeweld (november 2010)
Veel gemeenten zijn de laatste jaren overgegaan op cameratoezicht in de uitgaansgebieden. Het uitgaansgeweld blijkt daar echter niet door te verminderen, soms zelfs toe te nemen.
 » lees verder »

Politie wil glas de kroeg uit (sep. 2010)
In de horeca vindt nogal eens geweldpleging plaats. Om verwondingen te beperken, wil de politie glas in de kroeg vervangen door plastic. Ons inziens symptoombestrijding.
 » lees verder »

Kabinet wil preventieve test voetgangers (nov. 2009)
Het kabinet wil gemeenten de mogelijkheid geven om alcoholgebruik in risicogebieden te beperken en met blaastesten te controleren. Daarmee hoopt men overlast, geweldpleging en vandalisme tegen te gaan.
 » lees verder »

Harde tegenmaatregelen het meest kosteneffectief (sep. 2009)
In Europa wordt per inwoner meer alcohol gedronken dan in enig ander werelddeel. De meest kosteneffectieve maatregelen om dat tegen te gaan zijn een verbod op alcoholreclame, accijnsverhoging en beperking van de verkrijgbaarheid.
 » lees verder »

Oorzaken van de alcoholproblematiek aanpakken, niet de uitingen ervan (sep. 2009)
Ruim twintig jaar alcoholmatigingsbeleid heeft de problemen niet teruggedrongen. Alcoholgebruik is een zaak van vraag en aanbod. Tot nu toe heeft het overheidsbeleid zich vooral gericht op de vraag naar alcohol. Het aanbod, dus de alcoholbranche zal echter ook aangepakt moeten worden.
 » lees verder »

Cannabis straks alleen nog met pasje? (juli 2009)
Gemeenten willen de overlast door drugstoeristen tegengaan. Enkele gemeenten in de grensstreek hebben daarom een pasjessysteem ingevoerd, waardoor alleen geregistreerde gebruikers nog soft-drugs kunnen kopen.
 » lees verder »

Drank kopen nog steeds te gemakkelijk (mei 2009)
De alcoholbranche en het CBL zijn bang voor strengere regelgeving. Daarom hebben zij zelf de handhaving van de leeftijdsgrens voorzichtig wat aangescherpt. Maar de controle blijkt nog zo lek als een mandje.
 » lees verder »

Hardere aanpak alcoholverkoop beneden de leeftijdsgrens (maart 2009)
De regering wil supermarkten die alcohol verkopen aan jongeren beneden de leeftijdsgrens harder aanpakken. De supermarkten hebben daar slechts onbegrip voor. Zij vergieten krokodillentranen.
 » lees verder »

Advertenties lossen geen problemen op (jan. 2009)
Op 17 december waarschuwde Heineken in paginagrote advertenties tegen de gevolgen van te jong drinken. Daardoor heeft Heineken zijn verslechterende reputatie weeer weten op te vijzelen. Maar men weet bij Heineken allang al dat voorlichting weinig zoden aan de dijk zet. Concrete, harde maatregelen neemt het bierconcern niet.
 » lees verder »

Bezit alcohol wordt strafbaar beneden de leeftijdsgrens (nov. 2008)
Bij overtreding van de leeftijdsgrens voor alcohol, is tot nu toe alleen de verstrekker strafbaar. De regering is voornemens om nu ook het bezit van alcohol in de openbare ruimte, strafbaar te stellen beneden de leeftijdsgrens. Dan kan de koper op straat worden aangehouden.
 » lees verder »

Minister wil happy hours niet verbieden (sep. 2008)
Bijna vier jaar geleden nam de Tweede Kamer een motie aan die vroeg om een verbod op happy hours. Begin 2007 verklaarde minister Klink werk te zullen gaan maken van een dergelijk verbod. Juni 2008 verklaarde hij ineens niets tegen happy hours te hebben. Minister gegijzeld door alcoholmaffia?
 » lees verder »

Aanpak excessief drinken van jongeren vergt brede aanpak
(juli 2008)

Jongeren drinken te vroeg en te veel alcohol. Dat probleem wordt nu geïsoleerd aangepakt. Buiten beeld gehouden wordt het feit dat het drinken van de jeugd niet los gezien kan worden van de plaats die alcohol in onze cultuur inneemt.
 » lees verder »

Aanpakken happy hours wordt mogelijk (mei 2008)
Gemeenten krijgen binnenkort de bevoegdheid om happy hours en stuntprijzen voor drank in café's te verbieden. Aldus minister Rouvoet op het Nederlands Congres Volksgezondheid in Groningen.
 » lees verder »

Aanpak drankketen stagneert (mei 2008)
De VWA concentreeert zijn aandacht op de grote, paracommerciële zuipschuren waarover klachten ontvangen zijn. Minister Klink wil dat de gemeenten alle drankketen gaan sluiten.
 » lees verder »

Alcoholbeleid vraagt bestuurders met ruggegraat (maart 2008)
De plannen van de regering om de alcoholproblematiek effectief aan te pakken, sneuvelen telkens weer als gevolg van de lobby van de alcoholbranche. Daardoor wordt het belang van de volksgezondheid en van de openbare orde telkens weer achtergesteld bij het belang van de commercie.
 » lees verder »

Alcoholbranche schiet alweer gaten in overheidsbeleid (jan. 2008)
De zinvolle suggesties voor het alcoholmatigingsbeleid die verschillende ministers in 2007 hadden laten horen, zijn in de beleidsvoorstellen niet terug te vinden. De alcohollobby heeft de plannen weer eens flink weten af te zwakken.
 » lees verder »

Leeftijdsgrens opnieuw in discussie (juli 2007)
Voor twee verschillende leeftijdsgrenzen bestaat geen enkel wetenschappelijk argument. Medisch gezien kan alcoholgebruik maar beter uitgesteld worden tot na 21 jaar.
 » lees verder »

Zelfregulering is geen zelfbeperking (juli 2007)
De alcoholbranche wil graag met de overheid samenwerken bij het bestrijden van alcoholexcessen. Zij hoopt daardoor te kunnen voorkòmen dat zij maatregelen opgelegd krijgt die haar omzetverlies berokkenen.
 » lees verder »

Alcoholbranche zal fors omzet moeten inleveren (mei 2007)
Als alleen nog maar de 25% zwaarste drinkers hun alcoholgebruik halveren, moet de branche al fors omzet inleveren.
 » lees verder »

Minister wil happy hours aanpakken (mei 2007)
Minister wilde happy hours aanpakken. Het parlement vroeg daar twee jaar geleden om. Maar de minister trok zijn plan in. Invloed alcoholbranche op het beleid?
 » lees verder »

Machinaties alcoholbranche in de schijnwerpers gezet (jan. 2007)
De alcoholbranche voert al jaren in beslotenheid overleg over het alcoholbeleid met beleidsambtenaren van VWS en de beleidsondersteunende instellingen.

 » lees verder »

Vrije handel EU vergroot alcoholschade (jan. 2007)
Het principe van vrij handelsverkeer binnen de EU is strijdig met de belangen van de volksgezondheid.
 » lees verder »

Europa zwicht voor alcohollobby (jan. 2007)
De definitieve versie van het IAS-rapport over de alcoholproblematiek in Europa is aanzienlijk afgezwakt in vergelijking met het concept.
 » lees verder »