Stichting ANGOB

Cultuur en alcohol

Mensen drinken veel meer dan zij zeggen (juli 2015)
Enquêtes naar alcoholgebruik resulteren gewoonlijk in een veel lagere consumptie dan er blijkt uit economische statistieken. Weten de mensen echt niet hoeveel zij drinken, of geven zij bewust een te lage hoeveelheid op ?
 » lees verder »

Alcohol schadelijk voor kwaliteit nachtrust (september 2014)
Een glaasje vóór het slapen gaan, heet in de volksmond nog steeds een slaapmutsje, hoewel al vijf jaar bekend is dat alcohol ook nadelen voor de slaap heeft. Maar liefst 41 procent van de volwassen Nederlanders neemt dan ook een alcoholisch drankje voordat men naar bed gaat.
 » lees verder »

Minder alcohol geeft beter leefklimaat (mei 2014)
Alcoholgebruik heeft niet alleen gevolgen voor het lichaam van de consument, maar ook voor diens sociaal functioneren. Dat functioneren kan daardoor overgaan in disfunctioneren. De omgeving van de drinker wordt getroffen, bij veel drinkers zelfs de gehele samenleving. Dat verslechtert het leefklimaat in die samenleving.
 » lees verder »

Zelfdiscipline brengt betere gezondheid (maart 2014)
Een groot deel van de huidige ziekten wordt veroorzaakt door leef- en consumptiegewoonten. Antibiotica zijn daar niet effectief tegen. Verandering van gedrag wel. Dat vergt zelfbeheersing.  
 » lees verder »

Beter weten garandeert geen beter handelen (september 2013)
Feitenkennis heeft slechts beperkte invloed op het gedrag van consumenten. Hun gedrag wordt in sterkere mate bepaald door aangeboren factoren als mentaliteit en karakter, en door latere invloeden als cultuur en ervaring.  
 » lees verder »

Alcohol toont keerzijde van de tolerantie (mei 2013)
Tolerantie is een deugd. Maar al te veel tolerantie kan verkeerd uitpakken. Bij alcohol valt duidelijk te zien dat tolerantie zeer nadelige gevolgen kan meebrengen. 
 » lees verder »

Jeneverbranche spant vooraanstaande politici voor zijn karretje (september 2012)
Afgelopen voorjaar zijn de vooraanstaande politici Ronald Plasterk en Jack de Vries toegetreden tot de Orde van het Genevergenootschap. Ons inziens een slechte zaak in een tijd waarin de alcoholproblemen de pan uit rijzen.
 » lees verder »

Zijn sport en alcohol niet langer vijanden? (juli 2012)
Voor de beoefenaars van sport blijft alcohol nadelig. Met de toename van de aantallen toeschouwers in de loop der jaren, is het financieel belang van de clubs bij de alcoholverkoop sterk toegenomen. Beoefenaars leggen het daardoor vaak af tegen supporters.
 » lees verder »

Cafés weten van geen ophouden (november 2010)
De beroepsmatige verstrekking van drank aan personen onder de invloed, is wettelijk verboden. Een regionaal onderzoek in Zuid-Holland Zuid heeft uitgewezen dat het toch veelvuldig gebeurt.
 » lees verder »

Feestvreugde kun je niet kopen (november 2010)
De alcoholreclame tracht vooral in december het publiek wijs te maken dat alcohol de feestvreugde zal verhogen. Waar geen vreugde is, kan hij die echter ook niet verhogen. Hij brengt dan slechts verdoving. En soms vernietigt hij de feestvreugde.
 » lees verder »

Alcoholproblemen : men staat erbij, men kijkt ernaar en blijft passief (september 2010)
Een effectieve aanpak van de alcoholproblematiek wordt tegengewerkt vanuit twee verschillende invalshoeken. De eerste is die van de commercieel belanghebbenden. De tweede is die van de emotionele binding met alcohol, die is cultureel en psychologisch bepaald.
 » lees verder »

Genieten: geestelijk of materieel (juli 2010)
De reclame richt onze aandacht op het genieten van materiële zaken. Genieten van geestelijke zaken dreigt daardoor uit het zicht te raken. Vooral de alcoholreclame koppelt het product en genieten heel sterk aan elkaar.
 » lees verder »

Alcoholvergiftiging onder jongeren: overheid te laks (maart 2010)
Het aantal ziekenhuisopnamen van jongeren met alcoholvergiftiging neemt nog steeds toe. De gevolgen ervan duren soms levenslang. Daarom moet dit probleem krachtdadiger aangepakt worden.
 » lees verder »

Ouders moeten regels stellen om genen in toom te houden (juli 2009)
Vroeg beginnen met drinken is de resultante van genetische aanleg en omgevingsfactoren. Ouders kunnen door goede afspraken te maken het effect vanhet gen neutraliseren.
 » lees verder »

Alcoholvriendelijk cultuurpatroon moet aangepakt worden (mei 2009)
Iedere Nederlander wordt van jongs af aan geconfronteerd met alcohol in vele vormen. Daardoor is een hele generatie opgegroeid die gehersenspoeld is door de alcoholcultuur. Alcoholbeleid blijft symptoombestrijding als die cultuur niet wordt aangepakt.
 » lees verder »

Heel veel kroegen tappen ook voor dronken bezoekers (januari 2009)
Een klein onderzoek onder 52 kroegen, heeft laten zien dat bij 50 van hen "dronken" proefpersonen probleemloos drank konden kopen. Dit ondanks het feit dat dit wettelijk verboden is.
 » lees verder »

Het was weer carnaval (maart 2008)
Carnaval is in veel plaatsen veranderd van een plaatselijke verkleedpartij tot een zuipfeest voor toeristen. Veel inwoners ontvluchten het carnaval. En de VWA houdt extra controles op de naleving van de Drank- en horecawet.
 » lees verder »

Wen jongeren vroeg aan drank, dan heb je ze levenslang als klant (januari 2008)
Het huidige excessieve alcoholgebruik door jongeren, is niet uit de lucht komen vallen. De alcoholbranche is al zo'n dertig jaar geleden begonnen zichzelf een jeugdiger imago aan te meten.
 » lees verder »

Ook voor ouderen alcohol steeds meer een probleem (dec. 2007)
Het excessieve alcoholgebruik door jongeren, heeft de afgelopen tien jaar de aandacht afgeleid van de toename van alcoholproblemen bij 55-plussers. Hun aandeel aan de cliënten van de verslavingszorg voor alcoholverslaafden, steeg van 13 procent naar 20 procent.
 » lees verder »

Samenleving is als een spons doordrenkt met alcohol (sep. 2007)
Niet alleen de jongerencultuur is verregaand veralcoholiseerd, ook de cultuur van de volwassenen. De regering stelt zijn grondwettelijke taak van het bevorderen van de volksgezondheid, achter bij het bevorderen van materiële welvaart.
 » lees verder »

Alcoholexcessen jeugd door prestatiedruk? (sep. 2007)
Excessief alcoholgebruik door jongeren is volgens de Duitse onderzoeker Hürrelmann voor een belangrijk deel te wijten aan de toegenomen prestatiedruk. Wij denken dat de reclamedruk, de groepscultuur van de jongeren en gebrek aan "bezinningstijd" meer invloed hebben.
 » lees verder »

Nederland bij koplopers dagelijks drinken (juli 2007)
In een halve eeuw tijd heeft de Nederlander zich ontwikkeld van een uiterst matige alcoholconsument tot een koploper. Hij drinkt nu bijna viermaal zoveel als destijds.
 » lees verder »

Terugdringen van alcoholproblematiek vereist verstand en emotie (mei 2007)
Voorlichtingscampagnes hebben slechts een zeer beperkt effect op het gedrag van mensen. Gedrag is namelijk een samenspel van kennis, mentaliteit en emotie.
 » lees verder »

Vervuiler van ons cultuurpatroon betaalt niet (nov. 2005)
Voor ons fysieke leefmilieu luidt de eis dat de vervuiler moet betalen. Voor ons culturele leefmilieu wordt die eis niet gesteld. Daardoor kan de alcoholbranche ons culturele milieu ongestraft vervuilen.
 » lees verder »

Onwelkome boodschappen worden genegeerd of ontkend
(maart 2005)
Diep in zijn hart weet het publiek al meer dan drieduizend jaar dat alcoholgebruik risico's met zich meebrengt. Het handelt echter niet in overeenstemming daarmee. En wie wijst op de risico's loopt kans op (soms zeer) onvriendelijke bejegening.
 » lees verder »

Nijmeegse vierdaagse overspoeld door bier (nov. 2004)
De Nijmeegse vierdaagse is van een sportief evenement veranderd in een publieksspektakel. De commercie heeft zijn intrede gedaan en het alcoholgebruik is drastisch toegenomen.
 » lees verder »

Alcoholproblemen geen natuurramp maar cultuurramp
(mei 2003)
De opvatting dat alcoholisme een behandelbare ziekte is, leidde in de zestiger jaren tot een nieuwe drankwet die de alcoholbranche veel meer vrijheid gaf dan de oude wet. Mede daardoor is de omvang van de alcoholproblematiek vervolgens sterk toegenomen.
 » lees verder »

Koffiecafé's: modeverschijnsel of reclamemiddel? (september 2002)
De naam "koffiecafé" is overigens een taalkundig onding. Want het woord "café" betekent op zichzelf al koffiehuis. Letterlijk vertaald is een "koffiecafé" dus een "koffie koffiehuis". De gemiddelde Nederlander denkt echter bij het woord "café" (helaas) in de eerste plaats aan bier.
 » lees verder »

Bezinning over alcoholisering (november 2002)
Nog een paar weken, en het jaar 2002 zal ten einde zijn. De komende weken zijn de tijd van de huiselijke feesten en van de bezinning. Bezinning op religieus of op politiek terrein, bezinning over individuele of over maatschappelijke zaken. Het zou goed zijn als veel Nederlanders zich daarbij ook eens zouden bezinnen op de plaats van de alcohol in hun persoonlijk leven en in onze cultuur. 
 » lees verder »

Niet tegen de dorst (november 2002)
De meerderheid van de uitgaande jongeren drinkt tegenwoordig excessief veel alcohol. De gevaren daarvan worden door hen nauwelijks onderkend. Roeszoekend gedrag kenmerkt de  huidige stijl van uitgaan. 
 » lees verder »

Jongeren drinken er op los (mei 2002)

Diverse onderzoekingen hebben laten zien dat Nederlandse jongeren steeds ongezonder gaan leven. Het aantal zware drinkers in de leeftijdsgroep van 18 - 24 jaar is sinds 1990 sterk toegenomen.
 » lees verder »

Agressie bij weigeren verkoop (mei 2002)
Supermarkten worden in toenemende mate geconfronteerd met agressief gedrag van jongeren aan wie alcohol wordt geweigerd. Het probleem speelt vooral in de achterstandswijken van de grote steden.
 » lees verder »

Land van Wodka (mei 2002)
In het land met de hoogste alcoholconsumptie ter wereld, blijkt "alcoholvrij" bier een doorslaand succes. In amper tien maanden tijd heeft het bier "Baltika Nul" een aandeel van 2,5 procent op de biermarkt veroverd.
 » lees verder »

Beginnende studenten (mei 2002)
Veel studenten leren gedurende hun studiejaren behalve een vak, ook een drinkgedrag aan. Die oude volkswijsheid is onlangs door onderzoek bewezen.
 » lees verder »

Prietpraat als studievak (januari 2002)
Afgelopen herfst verschenen berichten in de kranten dat de vakgroep Commerciële Economie van de Hogeschool van Utrecht het vak “wijnkennis” heeft ingevoerd. Het vak geldt als een vrijwillig bijvak dat zijdelings aan het studieprogramma gerelateerd is, en waarmee in het derde studiejaar een beperkt aantal studiepunten verdiend kan worden.
 » lees verder »

Alcohol tast ons leefklimaat aan (mei 2001)
Wie alcohol drinkt, vermindert daarmee tijdelijk zijn waarnemingsvermogen. Kwaliteit en kwantiteit van zijn waarnemingen gaan achteruit. Die achteruitgang begint al lang voordat er van een roes sprake is.
 » lees verder »

Waarom jongeren grote risico's nemen (maart 2001)
Jongeren nemen veelal meer risico’s dan volwassenen. De jonge helden uit de reclameclips geven het slechte voorbeeld. Maar het is niet alleen het slechte voorbeeld dat veel jongeren verleidt tot het nemen van onverantwoorde risico’s.
 » lees verder »

Ontvangkamer wordt kroeg (januari 2001)
Een jaar of zeven geleden is het fenomeen bedrijfscafé ontstaan in de sector van software en telecommunicatie bedrijven. Men wilde in een wat meer informele sfeer praten met vooral de afnemers.
 » lees verder »