Stichting ANGOB

 

NIEUWE CODE ALCOHOLRECLAME INGEGAAN

Zonder dat er veel ruchtbaarheid aan is gegeven, is op 1 oktober 2009 een herziene versie van de reclamecode voor alcoholhoudende dranken van kracht geworden. De herziening betreft zowel aanscherpingen als verduidelijkingen. In het voorwoord klopt de Stiva zichzelf wel heel erg op de borst.

In de herziene code is het artikel dat handelt over alcohol en werk uitgebreid met een aantal voorbeelden. Die maken duidelijk welke situaties wel of niet getoond mogen worden in de alcoholreclame. Ook het verbod op het suggereren van sociaal of sexueel succes door alcoholgebruik, is verduidelijkt door een aantal voorbeelden. Het verbod op de combinatie alcohol en sport is aangescherpt, doordat nu ook expliciet reclame op sportattributen verboden is (denk aan shirts, ballen, hockeysticks, tennisrackets, enz.). De lijst van jongerenzenders waar geen alcoholreclame gemaakt mag worden, is uitgebreid met een lijst van jongerenbladen waar dit niet mag.

In het voorwoord van de code, ondertekend door de voorzitter van de Stiva Ph. de Ridder, klopt de Stiva zichzelf wel heel erg op de borst. Daar wordt gesteld dat de reclamecode voor alcoholhoudende dranken al dertig jaar bestaat (dus sinds 1979). En verder : "De rol van de Stiva is de afgelopen 30 jaar ook veranderd". Een merkwaardige bewering gezien het feit dat de Stiva pas in 1982 werd opgericht ! De Stiva moet echt nog tot 2012 wachten voor hij zijn dertigjarig bestaan kan vieren.

Verder wordt gesproken over een code in het kader van de zelfregulering. Maar zelfregulering voor de alcoholbranche was in 1979 nog lang niet aan de orde. Die verscheen pas tien jaar later op het toneel. De zelfregulering is voortgekomen uit het aannemen door de Tweede Kamer van de motie Janmaat-Abee, bij de discussies over de alcoholnota van december 1986. Die motie gaf de alcoholbranche de mogelijkheid om door zelfregulering een bijdrage te gaan leveren aan het alcoholmatigingsbeleid. De zelfregulering van de alcoholbranche dateert daarmee uit 1987 of 1988.

Als uitvloeisel van de zelfregulering verscheen in 1990 de "Code voor Alcoholhoudende Dranken" , met een voorwoord van staatssecretaris Simons. De code onder de vlag van de Stiva bestaat dit jaar dus pas 20 jaar.
In 1967 werd in Nederland reclame via de ether ingevoerd. Tussen 1967 en 1990 viel de alcoholreclame via de ether rechtstreeks onder de "Voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame", opgesteld door de Reclameraad. Voor de gedrukte alcoholreclame bestonden toen nog helemaal geen specifieke regels.
In 1978 publiceerde de Reclameraad een herziene versie van de voorschriften. In het tweede deel daarvan, de "bijzondere voorschriften" was een aparte paragraaf aan alcoholreclame gewijd. Die paragraaf gaf reeds de grote lijnen aan voor de uitgebreidere code van 1990. De Stiva heeft daarop voortgebouwd en de reclame buiten de ether er aan toegevoegd.

Dingeman Korf