Stichting ANGOB

AANPAK ALCOHOLPROBLEMEN MOET MAATSCHAPPIJBREED

De aanpak van de alcoholproblematiek door huidige regering, wordt vooral gemarkeerd door niet opgevolgde suggesties en niet nagekomen toezeggingen. Aldus voorzitter Dingeman Korf op de jaarlijkse begunstigersdag van Stichting ANGOB, zaterdag 12 september op alcoholvrije camping het Spoek te Beekbergen.

Zo komt er geen verbod op happy hours. Dit ondanks het feit dat de Tweede Kamer daar in een motie om gevraagd heeft, en de minister bij het aantreden van het huidige kabinet verklaard heeft daar werk van te zullen maken. Nu verklaart hij daar niet toe over te zullen gaan.

Zo komt er geen post-mortem bloedanalyse naar alcohol bij omgekomen bestuurders. Ook hier eerst een toezegging en later een intrekking.

Zo komt er geen intensivering van de aanpak van de drankketen. De VWA krijgt er onvoldoende middelen voor van de regering (en diverse gemeenten willen niet meewerken).

Zo komt er geen landelijk verbod op stunten met de prijs van drank. De minister schuift de verantwoordelijkheid daarvoor af naar de gemeenten. Het beleid wordt een lappendeken van verschillende regels in de diverse gemeenten.

Zo komt er geen waarschuwing tegen de risico's van het gebruik op de verpakking van drank. Dit ondanks aanbevelingen daartoe van de Europese tak van de WHO en van de Europese Commissie.

Alcoholgebruik en alcoholproblemen zijn het resultaat van vraag en aanbod. Tot nu toe pakt de overheid alleen de vraagzijde van de markt aan. De aanbodzijde, de alcoholbranche dus, wordt zorgvuldig uit de wind gehouden. Die branche heeft blijkbaar onevenredig veel invloed op het beleid.

Een effectieve aanpak van de alcoholproblematiek vergt een maatschappijbrede aanpak, van de vraag- zowel als de aanbodzijde van de markt, van de fysieke zowel als de psychologische aspecten.