Stichting ANGOB

Leeftijdsgrens omhoog, nu naleving verbeteren
(open brief aan Tweede Kamerfracties van de politieke partijen)

Dames en Heren,

langs deze weg wil Stichting ANGOB zijn waardering uitspreken voor het feit dat u in grote meerderheid heeft ingestemd met het gelijktrekken van de leeftijdsgrenzen voor zwak-alcoholhoudende dranken en voor sterke drank tot één leeftijdsgrens van 18 jaar. Daarmee is een eerste stap gezet voor het terugdringen van het verschijnsel comazuipen. Immers, ongeveer de helft van de comazuipers is 16 jaar of ouder, dus verhoging van de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende dranken kan niet gemist worden.

Nu moet de tweede stap gezet worden, betere naleving van de grens door kopers en verkopers, resp. strengere handhaving door de overheid. Uit diverse onderzoeken is de laatste jaren gebleken dat de oude leeftijdsgrenzen bijzonder slecht werden nageleefd, met name door supermarkten en horeca. Deze grenzen worden reeds gesteld in de Drankwet van 1932, dus lang voordat er in ons land op enige schaal sprake was van supermarkten.

Iedere Nederlander, maar ook iedere Nederlandse vereniging of stichting, wordt geacht de wet na te leven. Wij constateren dat met name de supermarkt- en horecaorganisaties hun leden blijkbaar onvoldoende hebben aangezet tot het naleven van de wet, en evenmin gebruik hebben gemaakt van de sanctie van royement voor hun leden die systematisch de wet overtraden. Daardoor heeft een aanzienlijk deel van de Nederlandse jeugd beneden de leeftijdsgrenzen, zich jarenlang te buiten kunnen gaan aan excessief alcoholgebruik.

In de "Gezamenlijke Agenda van het Directeuren Overleg Alcohol (DOA)", die u met het schrijven van de minister van 6 december 2012 ontving, stelt het DOA zich ervoor te zullen inzetten dat boven de leeftijdsgrens het alcoholgebruik voldoet aan de richtlijnen van de Gezondheidsraad. Die richtlijnen zijn van toepassing op volwassenen. Het brein van adolescenten blijft zich ontwikkelen tot de leeftijd van ongeveer 23 jaar. Medisch gezien zijn zij dus pas rond de 23 jaar volwassen. Het verdient daarom aanbeveling om (regelmatig) alcoholgebruik uit te stellen tot die leeftijd. Het propageren van de limieten gesteld door de Gezondheidsraad, is ons inziens voor de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar niet verantwoord.

Het aantal ziekenhuisopnamen van jongeren met alcoholvergiftiging neemt nog steeds toe. Iedere week vallen er slachtoffers. Dat moet zo snel mogelijk gestopt worden. Wij vragen u daarom actie te ondernemen teneinde de verstrekkers van alcoholhoudende drank zo snel en effectief mogelijk de verkoop aan minderjarigen te laten beëindigen.

Namens Stichting ANGOB
Dr.ir. Dingeman Korf, voorzitter