Stichting ANGOB

ALCOHOLBELEID HEEFT KOSTEN NIET VERMINDERD

Alcoholgebruik kost de Nederlandse samenleving jaarlijks netto tussen de 2,3 en 2,9 miljard euro. Aldus de uitkomst van een uitvoerige kosten-baten analyse door het RIVM, gepubliceerd op 3 oktober jl. Stichting ANGOB concludeert hieruit dat het alcoholbeleid in vijftien jaar tijd geen kans heeft gezien om de kosten substantieel terug te dringen. Het is dus hoog tijd voor een effectievere aanpak.

De netto kosten zoals het RIVM die heeft berekend, zijn het resultaat van bruto 8,1 miljard aan kosten minus 5,5 miljard euro aan baten. Gemiddeld eenzelfde netto bedrag als de 2,6 miljard die accountants-kantoor PWC al in 2010 berekende. In 2001 berekende KPMG de bruto kosten reeds op 5,7 miljard gulden.

Het alcoholbeleid zoals dat door opeenvolgende kabinetten is gevoerd, heeft dus in financieel opzicht geen zoden aan de dijk gezet. En dat in een tijd van vergaande bezuinigingen! Het beleid is dat van de fluwelen handschoen geweest. Ondanks een gemiddelde van vier gevallen van alcoholvergiftiging per dag, heeft een gevoel van urgentie volledig ontbroken.

Potentieel effectieve maatregelen zijn systematisch afgewezen, mede als gevolg van de lobby door de alcoholbranche en door de supermarkten. De alcoholvriendelijke opmerkingen zoals bij diverse
gelegenheden geuit door de heren Balkenende en Rutte, hebben ook al niet bijgedragen aan een effectief ingrijpen.

Alcoholgebruik is een zaak van vraag en aanbod. De vraag heeft men getracht te verminderen door een beleid gericht op de kopers. Het aanbod, de verkopers, heeft men buiten schot gehouden. De
bewezen meest effectieve maatregelen zijn echter juist op de verkopers gericht. Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) zijn de meest effectieve maatregelen: beperking van de verkrijgbaarheid naar plaats en/of tijd, verhoging van de prijs (minimumprijs per eenheid alcohol, accijnsverhoging, verbod op prijsstunten) en ingrijpen in de reclame (bijv. verbod op TV-reclame). Het wordt tijd dat Nederland eens luistert naar de WHO.

Nadere inlichtingen : Dingeman Korf, tel. 0345 - 473239 , b.g.g. 06-30-093 613, voorzitter@angob.nl