Stichting ANGOB

Europees Hof sanctioneert lek in regelgeving

Recentelijk heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat Zweden zijn inwoners niet mag verbieden om zich alcoholhoudende dranken vanuit het buitenland te laten toezenden. Die uitspraak is strijdig met een eerdere uitspraak van het EU Hof. Hij beperkt bovendien de vrijheid van de lidstaten om een eigen gezondheidsbeleid en een eigen accijnsbeleid te voeren. De geheelonthoudersvereniging ANGOB roept de Nederlandse Europarlementariërs op voorstellen in te dienen om het gat in de regelgeving te dichten .

Ooit is in Europees verband bepaald dat burgers bij terugkeer uit het buitenland tot een bepaald maximum alcohol voor eigen gebruik accijnsvrij mogen invoeren. Dat was bedoeld om een paar flessen voor persoonlijk gebruik buiten de douanerompslomp te houden. Niet wettelijk vastgelegd, maar wel bedoeld, was dat het zou gaan om de persoonlijke invoer. Zo oordeelde het Hof een half jaar geleden nog in de zaak van de Nederlander Joustra, dat de vrijstelling uitsluitend het persoonlijke (individuele) gebruik mag omvatten, en alleen geldt bij persoonlijk over de grens meenemen.

De nieuwe uitspraak maakt de omvang van de invoer oncontroleerbaar. De ontvangers van de per post of bodedienst ontvangen pakketten kunnen er een handeltje mee opzetten. Ontduiking van de accijnsheffing dus. Landen die om redenen van volksgezondheid een restrictief beleid met betrekking tot de verkrijgbaarheid van alcohol voeren, zien hun beleid door de uitspraak van het Hof ondermijnd worden.

De alcoholbranche heeft met een beroep op de vrijheid van handel, zijn commerciële belang weer eens doen zegevieren over de belangen van volksgezondheid en accijnsbeleid. Het gat in de regelgeving dat zulks mogelijk maakt, dient zo spoedig mogelijk gedicht te worden. De ANGOB roept de Nederlandse Europarlementariërs op om schriftelijk in de regelgeving te laten vastleggen dat invoer voor persoonlijk gebruik mede inhoudt de goederen daadwerkelijk persoonlijk over de grens
transporteren.